נהלים וטפסים

  
  
דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר.pdf
  
הצהרת מתכנן שלד למבנה חדש.pdf
  
התחייבות של המבקש על קבלן רשום ופינוי פסולת.pdf
  
התחייבות מודד לפני היתר.pdf
  
תצהיר עורך הבקשה לתקינות מקלט.pdf
  
תצהיר בדבר פרסום הקלה.pdf
  
תצהיר בדבר פרסום תכנית.pdf
  
טופס בקשה למידע תכנוני.pdf
  
כתב התחייבות בלתי חוזר לשיפוי.pdf
  
הנחיות למתכנן ביוב ומים.docx
  
טופס בקשה להיתר ביצוע עבודה.pdf
  
בקשה לאישור תחילת עבודות 2020.pdf
  
טופס להגשת חישובים סטטים.docx
  
  
  
מתן הנחיות מעבר.pdf
  
האכיפה במרחבי התכנון של הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה.pdf
  
הנחיות מרחביות לשכונה דרומית נווה עובד.pdf
  
הנחיות לסימון אמצעי כיבוי.pdf
  
הנחיות למתכנן היתר בניה למתכנן ביצוע תכנית סניטרית מים וביוב.pdf
  
הנחיות וועדה מקומית לבריכות פרטיות.pdf